Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều

Description:
Thể loại : Xuyên không, nữ cường, cổ đại, cung đấu. Nội dung : Nữ bác sĩ mạnh mẽ bị xuyên không, một dao cắt đứt huyết mạch của tra nam, từ đây bắt đầu gặp phải phiền toái lớn. Bị cuốn vào vòng xoáy hắc ám của triều đình và hậu cung. Bảo vệ phu quân vô năng tàn phế, đối phó với vương gia độc ác nham hiểm, khẩu phật tâm xà. Diệt cả gia tộc, chơi đùa với âm mưu, phô bày y thuật, oai phong lẫy lừng, khiến người ta kinh diễm. Ai nói phu quân là một tên phế vật? Bắt đầu từ hôm nay, nếu ai dám nhục mạ hắn, nhất định chết không được tử tế!
Newest Chapters
Chapters List

1.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 1

2.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 2

3.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 3

4.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 4

5.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 5

6.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 6

7.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 7

8.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 8

9.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 9

10.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 10

11.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 11

12.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 12

13.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 13

14.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 14

15.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 15

16.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 16

17.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 17

18.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 18

19.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 19

20.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 20

21.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 21

22.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 22

23.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 23

24.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 24

25.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 25

26.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 26

27.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 27

28.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 28

29.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 29

30.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 30

31.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 31

32.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 32

33.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 33

34.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 34

35.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 35

36.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 36

37.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 37

38.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 38

39.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 39

40.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 40

41.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 41

42.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 42

43.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 43

44.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 44

45.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 45

46.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 46

47.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 47

48.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 48

49.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 49

50.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 50

51.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 51

52.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 52

53.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 53

54.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 54

55.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 55

56.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 56

57.Tận diệt vương gia mãn triều - Ngoại truyện 1

58.Tận diệt vương gia mãn triều - Ngoại truyện 2

59.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 57

60.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 58

61.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 59

62.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 60

63.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 61

64.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 62

65.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 63

66.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 64

67.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 65

68.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 66

69.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 67

70.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 68

71.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 69

72.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 70

73.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 71

74.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 72

75.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 73

76.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 74

77.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 75

78.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 76

79.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 77

80.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 78

81.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 79

82.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 80

83.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 81

84.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 82

85.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 83

86.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 84

87.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 85

88.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 86

89.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 87

90.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 88

91.Tận diệt vương gia mãn triều – Chap 89

92.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 90

93.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 91

94.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 92

95.Tận diệt vương gia mãn triều – Chap 93

96.Tận diệt vương gia mãn triều – Chap 94

97.Tận diệt vương gia mãn triều – Chap 95

98.Tận diệt vương gia mãn triều – Chap 96

99.Tận diệt vương gia mãn triều – Chap 97

100.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 98

101.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 99

102.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 100

103.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 101

104.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 102

105.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 103

106.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 104

107.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 105

108.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 106

109.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 107

110.Tận diệt vương gia mãn triều - Ngoại truyện: Màn kịch nhỏ 1 Năm mới

111.Tận diệt vương gia mãn triều - Ngoại truyện: Màn kịch nhỏ 2

112.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 108

113.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 109

114.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 110

115.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 111

116.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 112

117.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 113

118.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 114

119.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 115

120.Tận diệt vương gia mãn triều - Chap 116

Truyện mới cập nhật