Phúc Hắc Lão Công Buông Em Ra

Description:
Cố thị trưởng nữ - Cố Nhược Bạch bị em gái tính kế hãm hại, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân và trở thành ân nhân cứu mạng cô. Lệ Tư Tước là một người quát gió gọi mây trong giới thương trường, có một người ông luôn khiến cho người khác phải đau đầu vì cứ dăm ba bữa là tặng nữ nhân cho anh. Hai người vốn dĩ không một chút liên quan gì lại sống cùng với nhau. Lệ Tư Tước bỗng phát hiện ra, là không biết từ khi nào bản thân anh càng ngày càng lún sâu... Cố Nhược Bạch: "Đợi đã, anh không phải là ân nhân cứu mạng! Mà là biến thái! "Lệ Tư Tước: "Sao hả? Rơi vào tay tôi rồi, em còn muốn chạy sao?"
Newest Chapters
Chapters List

1.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 1

2.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 2

3.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 3

4.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 4

5.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 5

6.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 6

7.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 7

8.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 8

9.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 9

10.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 10

11.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 11

12.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 12

13.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 13

14.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 14

15.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 15

16.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 16

17.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 17 + 18

18.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 19

19.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 20

20.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 21

21.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 22

22.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 23

23.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 24

24.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 25

25.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 26

26.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 27

27.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 28

28.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 29

29.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 30

30.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 31

31.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 32

32.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 33

33.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 34

34.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 35

35.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 36

36.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 37

37.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 38

38.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 39

39.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 40

40.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 41

41.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 42

42.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 43

43.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 44

44.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 45

45.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 46

46.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 47

47.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 48

48.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 49

49.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 50

50.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 51

51.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 52

52.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 53

53.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 54

54.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 55

55.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 56

56.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 57

57.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 58

58.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 59

59.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 60

60.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 61

61.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 62

62.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 63

63.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 64

64.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 65

65.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 66

66.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 67

67.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 68

68.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 69

69.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 70

70.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 71

71.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 72

72.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 73

73.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 74

74.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 75

75.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 76

76.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 77

77.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 78

78.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 79

79.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 80

80.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 81

81.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 82

82.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 83

83.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 84

84.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 85

85.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 86

86.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 87

87.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 88

88.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 89

89.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 90

90.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 91

91.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 92

92.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 93

93.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 94

94.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 95

95.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 96

96.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 97

97.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 98

98.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 99

99.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 100

100.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 101

101.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 102

102.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 103

103.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 104

104.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 105

105.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 106

106.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 107

107.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 108

108.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 109

109.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 110

110.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 111

111.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 112

112.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 113

113.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 114

114.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 115

115.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 116

116.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 117

117.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 118

118.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 119

119.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 120

120.Phúc hắc lão công buông em ra - Chap 121

Truyện mới cập nhật