Nhất Đại Linh Hậu

Description:
Giới thiệu : Muốn leo lên được quyền lực cao nhất phải trả giá bao nhiêu? Là bị nhân thế hiểu lầm khinh bỉ, mang tội danh" yêu nữ" , hay phải tự bản thân giết chết người mình yêu nhất? đứa trẻ mồ côi Linh tộc có năng lực dự đoán trước tương lai, ở nơi cung đấu, niết bàn trọng sinh , trở thành một vị hoàng hậu đương thời vạn người bái lạy!
Newest Chapters
Chapters List

1.Nhất đại linh hậu - Chap 1

2.Nhất đại linh hậu - Chap 2

3.Nhất đại linh hậu - Chap 3

4.Nhất đại linh hậu - Chap 4

5.Nhất đại linh hậu - Chap 5

6.Nhất đại linh hậu - Chap 6

7.Nhất đại linh hậu - Chap 7

8.Nhất đại linh hậu - Chap 8

9.Nhất đại linh hậu - Chap 9

10.Nhất đại linh hậu - Chap 10

11.Nhất đại linh hậu - Chap 11

12.Nhất đại linh hậu - Chap 12

13.Nhất đại linh hậu - Chap 13

14.Nhất đại linh hậu - Chap 14

15.Nhất đại linh hậu - Chap 15

16.Nhất đại linh hậu - Chap 16

17.Nhất đại linh hậu - Chap 18

18.Nhất đại linh hậu - Chap 17

19.Nhất đại linh hậu - Chap 19

20.Nhất đại linh hậu - Chap 20

21.Nhất đại linh hậu - Chap 21

22.Nhất đại linh hậu - Chap 22

23.Nhất đại linh hậu - Chap 23

24.Nhất đại linh hậu - Chap 24

25.Nhất đại linh hậu - Chap 25

26.Nhất đại linh hậu - Chap 26

27.Nhất đại linh hậu - Chap 27

28.Nhất đại linh hậu - Chap 28

29.Nhất đại linh hậu - Chap 29

30.Nhất đại linh hậu - Chap 30

31.Nhất đại linh hậu - Chap 31

32.Nhất đại linh hậu - Chap 32

33.Nhất đại linh hậu - Chap 33

34.Nhất đại linh hậu - Chap 34

35.Nhất đại linh hậu - Chap 35

36.Nhất đại linh hậu - Chap 36

37.Nhất đại linh hậu - Chap 37

38.Nhất đại linh hậu - Chap 38

39.Nhất đại linh hậu - Chap 39

40.Nhất đại linh hậu - Chap 40

41.Nhất đại linh hậu - Chap 41

42.Nhất đại linh hậu - Chap ngoại truyện

43.Nhất đại linh hậu – Chap 42

44.Nhất đại linh hậu – Chap 43

45.Nhất đại linh hậu – Chap 44

46.Nhất đại linh hậu – Chap 45 (End phần 1)

47.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap giới thiệu

48.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 1

49.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 2

50.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 3

51.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 4

52.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 5

53.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 6

54.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 7

55.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 8

56.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 9.1

57.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 9.2

58.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 10.1

59.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 10.2

60.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 11.1

61.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 11.2

62.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 12.1

63.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 12.2

64.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 13.1

65.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 13.2

66.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 14.1

67.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 14.2

68.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 15.1

69.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 15.2

70.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 16.1

71.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 16.2

72.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 17

73.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 18

74.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 19.1

75.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 19.2

76.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 20

77.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 21

78.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 22

79.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 23.1

80.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 23.2

81.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 24.1

82.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 24.2

83.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 25

84.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 26

85.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 27

86.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 28

87.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 29

88.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 30

89.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 31

90.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 32

91.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 33

92.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 34

93.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 35

94.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 36

95.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 37

96.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 38

97.Nhất đại linh hậu – Phần 2 – Chap 39

98.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 40

99.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 41

100.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 42

101.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 43

102.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 44

103.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 45

104.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 46

105.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 47

106.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 48

107.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 49

108.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 50

109.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 51

110.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 52

111.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 53

112.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 54

113.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 55

114.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 56

115.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 57

116.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 58

117.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 59

118.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 60

119.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 61

120.Nhất đại linh hậu - Phần 2 - Chap 62

Truyện mới cập nhật