Nguyệt Trầm Ngâm

Description:
Nàng ấy vốn là nhuyễn Hải Long nữ chuyển thế, trời sinh thông minh, tư chất hơn người, nhưng do sinh trong thời loạn nên gặp phải cảnh nhà tan cửa nát. Mười năm mài 1 kiếm, cuối cùng nàng đã luyện thành tuyệt thế võ công。1 thanh tiêu hồn kiếm khoan khoái ân thù, nữ cải nam trang xâm nhập vào triều đình. Lúc đầu, trong lòng nàng chỉ nghỉ đến việc trả thù, mãi đến khi nàng gặp được 2 nam nhân xuất sắc,...
Newest Chapters
Chapters List

1.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 1

2.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 2

3.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 3

4.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 4

5.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 5

6.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 6

7.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 7

8.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 8

9.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 9

10.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 10

11.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 11

12.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 12

13.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 13

14.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 14

15.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 15

16.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 16

17.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 17

18.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 18

19.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 19

20.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 20

21.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 21

22.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 22

23.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 23

24.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 24

25.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 25

26.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 26

27.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 27

28.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 28

29.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 29

30.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 30

31.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 31

32.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 32

33.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 33

34.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 34

35.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 35

36.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 36

37.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 37

38.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 38

39.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 39

40.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 40

41.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 41

42.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 42

43.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 43

44.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 44

45.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 45

46.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 46

47.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 47

48.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 48

49.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 49

50.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 50

51.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 51

52.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 52

53.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 53

54.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 54

55.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 55

56.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 56

57.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 57

58.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 58

59.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 59

60.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 60

61.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 61

62.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 62

63.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 63

64.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 64

65.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 65

66.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 66

67.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 67

68.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 68

69.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 69

70.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 70

71.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 71

72.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 72

73.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 73

74.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 74

75.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 75

76.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 76

77.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 77

78.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 78

79.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 79

80.Nguyệt trầm ngâm – Chapter 80

81.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 81

82.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 82

83.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 83

84.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 84

85.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 85

86.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 86

87.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 87

88.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 88

89.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 89

90.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 90

91.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 91

92.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 92

93.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 93

94.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 94

95.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 95

96.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 96

97.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 97

98.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 98

99.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 99

100.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 100

101.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 101

102.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 102

103.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 103

104.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 104

105.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 105

106.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 106

107.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 107

108.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 108

109.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 109

110.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 110

111.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 111

112.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 112

113.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 113

114.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 114

115.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 115

116.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 116

117.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 117

118.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 118

119.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 119

120.Nguyệt trầm ngâm - Chapter 120

Truyện mới cập nhật