Nghịch Chuyển Luyến Tình

Description:
Nội dung: Bá đạo nữ Tổng Tài vì muốn báo thù, nên cưới con trai của kẻ thù về làm chồng, và sau đó thì trăm đường sỉ nhục anh bằng mọi cách. Liệu anh chồng nhu nhược bất tài bị đánh cũng không đánh lại, bị chửi cũng không cãi lại này có giống như vẻ bề ngoài vô hại hay không?
Newest Chapters
Chapters List

1.Luyến tình Chap 0

2.Luyến tình Chap 1

3.Luyến tình Chap 2

4.Luyến tình Chap 3

5.Luyến tình Chap 4

6.Luyến tình Chap 5

7.Luyến tình Chap 6

8.Luyến tình Chap 7

9.Luyến tình Chap 8

10.Luyến tình Chap 9

11.Luyến tình Chap 10

12.Luyến tình Chap 11

13.Luyến tình Chap 12

14.Luyến tình Chap 13

15.Luyến tình Chap 14

16.Luyến tình Chap 15

17.Luyến tình Chap 16

18.Luyến tình Chap 17

19.Luyến tình Chap 18

20.Luyến tình Chap 19

21.Luyến tình Chap 20

22.Luyến tình Chap 21

23.Luyến tình Chap 22

24.Luyến tình Chap 23

25.Luyến tình Chap 24

26.Luyến tình Chap 25

27.Luyến tình Chap 26

28.Luyến tình Chap 27

29.Luyến tình Chap 28

30.Luyến tình Chap 29

31.Luyến tình Chap 30

32.Luyến tình Chap 31

33.Luyến tình Chap 32

34.Luyến tình Chap 33

35.Luyến tình Chap 34

36.Luyến tình Chap 35

37.Luyến tình Chap 36

38.Luyến tình Chap 37

39.Luyến tình Chap 38

40.Luyến tình Chap 39

41.Luyến tình Chap 40

42.Luyến tình Chap 41

43.Luyến tình Chap 42

44.Luyến tình Chap 43

45.Luyến tình Chap 44

46.Luyến tình Chap 45

47.Luyến tình Chap 46

48.Luyến tình Chap 47

49.Luyến tình Chap 48

50.Luyến tình Chap 49

51.Luyến tình Chap 50

52.Luyến tình Chap 51

53.Luyến tình Chap 52

54.Luyến tình Chap 53

55.Luyến tình Chap 54

56.Luyến tình Chap 55

57.Luyến tình Chap 56

58.Luyến tình Chap 57

59.Luyến tình Chap 58

60.Luyến tình Chap 59

61.Luyến tình Chap 60

62.Luyến tình Chap 61

63.Luyến tình Chap 62

64.Luyến tình Chap 63

65.Luyến tình Chap 64

66.Luyến tình Chap 65

67.Luyến tình Chap 66

68.Luyến tình Chap 67

69.Luyến tình Chap 68

70.Luyến tình Chap 69

71.Luyến tình Chap 70

72.Luyến tình Chap 71

73.Luyến tình Chap 72

74.Luyến tình Chap 73

75.Luyến tình Chap 74

76.Luyến tình Chap 75

77.Luyến tình Chap 76

78.Luyến tình Chap 77

79.Luyến tình Chap 78

80.Luyến tình Chap 79

81.Luyến tình Chap 80

Truyện mới cập nhật