Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Description:
Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .
Newest Chapters
Chapters List

1.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 1

2.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 2

3.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 3

4.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 4

5.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 5

6.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 6

7.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 7

8.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 8

9.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 9

10.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 10

11.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 11

12.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 12

13.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 13

14.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 14

15.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 15

16.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 16

17.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 17

18.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 18

19.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 19

20.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 20

21.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 21

22.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 22

23.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 23

24.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 24

25.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 25

26.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 26

27.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 27

28.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 28

29.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 29

30.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 30

31.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 31

32.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 32

33.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 33

34.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 34

35.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 35

36.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 36

37.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 37

38.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 38

39.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 39

40.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 40

41.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 41

42.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 42

43.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 43

44.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 44

45.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 45

46.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 46

47.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 47

48.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 48

49.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 49

50.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 50

51.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 51

52.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 52

53.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 53

54.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 54

55.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 55

56.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 56

57.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 57

58.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 58

59.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 59

60.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 60

61.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 61

62.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 62

63.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 63

64.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 64

65.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 65

66.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 68

67.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 68

68.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 68

69.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 69

70.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 70

71.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 71

72.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 72

73.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 73

74.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 74

75.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 75

76.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 76

77.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 77

78.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 78

79.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 79

80.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 80

81.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 81

82.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 82

83.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 83

84.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 84

85.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 85

86.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 86

87.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 87

88.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 88

89.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 89

90.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 90

91.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 91

92.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 92

93.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 93

94.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 94

95.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 95

96.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 96

97.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 97

98.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 98

99.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 99

100.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 100

101.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 101

102.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 102

103.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 103

104.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 104

105.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 105

106.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 106

107.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 107

108.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 108

109.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 109

110.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 110

111.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 111

112.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 112

113.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 113

114.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 114

115.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 115

116.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 116

117.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 117

118.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 118

119.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 119

120.Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen - Chapter 120

Truyện mới cập nhật