Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Description:
Ta nhất định phải tìm được hắn Từng là Xuân Thần nay chuyển thế làm người Nhưng mất đi ký ức kiếp trước Thân là kiếm tu, phải trảm yêu diệt ma, trừ hại cho dân! Số mệnh trêu đùa Để hai người đứng ở hai phía đối lập "Ta sẽ làm đối thủ của ngươi, hãy tha cho nhân loại" Đương nhiên, thứ mà ta muốn, chỉ có một mình ngươi
Newest Chapters
Chapters List

1.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 0

2.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 1

3.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 2

4.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 3

5.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 4

6.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 5

7.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 6

8.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 7

9.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 7.5

10.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 8

11.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 9.1

12.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 9.2

13.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 10.1

14.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 10.2

15.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 10.5

16.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 11.1

17.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 11.2

18.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 12

19.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 13.1

20.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 13.2

21.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 15

22.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 16.1

23.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 16.2

24.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 17.1

25.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 17.1

26.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 18

27.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 19

28.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 26

29.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 27

30.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 28

31.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 29

32.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 30

33.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 31

34.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 32

35.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 33

36.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 34

37.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 35

38.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 36

39.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 36.5

40.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 37

41.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 38

42.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 39

43.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 40

44.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 41

45.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 42

46.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 43

47.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 44

48.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 45

49.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 46

50.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 47

51.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 48

52.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 49

53.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 50

54.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 51

55.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 52

56.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 53

57.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 54

58.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 55

59.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 56

60.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 57

61.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 58

62.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 59

63.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 60

64.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 61

65.Ma Tôn Muốn Ôm Ôm - Chapter 62

Truyện mới cập nhật