Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Description:
Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!
Newest Chapters
Chapters List

1.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 0

2.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 1

3.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 2

4.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 3

5.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 4

6.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 5

7.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 6

8.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 7

9.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 8

10.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 9

11.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 10

12.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 11

13.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 12

14.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 13

15.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 14

16.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 15

17.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 16

18.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 17

19.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 18

20.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 19

21.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 20

22.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 21

23.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 22

24.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 23

25.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 24

26.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 25

27.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 26

28.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 27

29.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 28

30.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 29

31.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 30

32.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 31

33.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 32

34.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 33

35.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 34

36.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 35

37.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 36

38.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 37

39.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 38

40.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 39

41.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 40

42.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 41

43.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 42

44.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 43

45.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 44

46.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 45

47.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 46

48.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 47

49.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 48

50.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 49

51.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 50

52.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 51

53.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 52

54.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 53

55.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 54

56.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 55

57.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 56

58.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 57

59.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 58

60.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 59

61.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 60

62.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 61

63.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 62

64.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 63

65.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 64

66.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 65

67.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 66

68.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 67

69.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 68

70.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 69

71.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 70

72.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 71

73.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 72

74.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 73

75.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 74

76.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 75

77.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 76

78.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 77

79.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 78

80.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 79

81.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 79.5

82.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 80.1

83.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 80.2

84.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 81

85.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 82

86.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 83

87.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 84

88.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 85

89.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 86

90.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 87

91.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 87

92.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 88

93.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 89

94.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 90

95.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 91

96.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 92

97.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 93

98.Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng - Chapter 94

Truyện mới cập nhật