Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Description:
Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!
Newest Chapters
Chapters List

1.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 0

2.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 1

3.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 2

4.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 3

5.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 4

6.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 5

7.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 6

8.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 7

9.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 8

10.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 9

11.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 10

12.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 11

13.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 12

14.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 13

15.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 14

16.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 15

17.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 15.5: Ngoại truyện

18.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 16

19.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 17

20.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 18

21.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 19

22.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 20

23.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 21

24.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 22

25.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 23

26.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 24

27.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 25

28.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 26

29.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 27

30.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 28

31.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 29

32.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 30

33.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 31

34.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 32

35.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 33

36.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 34

37.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 35

38.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 36

39.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 37

40.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 38

41.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 39

42.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 40

43.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 41

44.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 42

45.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 43

46.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 44

47.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 45

48.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 46

49.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 47

50.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 48

51.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 49 [17/7/2020]

52.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 50 [17/7/2020]

53.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 51 [7/8/2020]

54.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 52 [7/8/2020]

55.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 53 [7/8/2020]

56.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 54 [12/9/2020]

57.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 55

58.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 56

59.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 57

60.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 58 [12/12/2020]

61.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 59 [23/2/2021]

62.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 60 [23/2/2021]

63.Hậu cung của trẫm cháy rồi - Chap 61 [23/2/2021]

Truyện mới cập nhật