Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch

Description:
Hác Giai Mỹ không thể ngờ rằng, là sau khi cô uống rượu say lại cùng lên giường với Boss của mình! Sau đó thì hành vi của Boss siêu lạ thường! Đói bụng thì mời đi ăn, đánh lộn với đồng nghiệp thì tìm cách trút giận giùm, ngay cả đi coi mắt, boss cũng đi theo ngồi bên cạnh, kén cá chọn canh, khen ngợi đó là vì muốn giữ cửa cho nhân viên! "Hmm, Tổng tài đại nhân, anh...có phải anh muốn theo đuổi tôi không?" "Bảo bối, phản ứng của em có chút chậm chạp rồi đấy"!
Newest Chapters
Chapters List

1.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 1

2.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 2

3.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 3

4.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 4

5.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 5

6.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 6

7.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 7

8.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 8

9.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 9

10.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 10

11.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 11

12.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 12

13.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 13

14.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 14

15.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 15

16.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 15.5

17.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 16

18.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 17

19.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 18

20.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 19

21.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 20

22.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 21

23.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 22

24.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 23

25.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 24

26.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 25

27.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 26

28.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 27

29.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 28

30.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 29

31.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 30

32.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 31

33.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 32

34.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 33

35.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 34

36.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 35

37.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 36

38.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 37

39.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 38

40.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 39

41.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 40

42.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 41

43.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 42

44.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 43

45.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 44

46.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 45

47.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 46

48.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 47

49.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 48

50.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 49

51.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 50

52.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 51

53.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 52

54.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 53

55.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 54

56.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 55

57.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 56

58.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 57

59.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 58

60.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 59

61.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 60

62.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 61

63.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 62

64.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 63

65.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 64

66.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 65

67.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 66

68.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 67

69.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 68

70.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 69

71.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 70

72.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 71

73.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 72

74.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 73

75.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 74

76.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 75

77.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 76

78.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 77

79.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 78

80.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 79

81.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 80

82.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 81

83.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 82

84.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 83

85.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 84

86.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 85

87.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 86

88.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 87

89.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 88

90.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 89

91.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 90

92.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 91

93.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 92

94.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 93

95.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 94

96.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 95

97.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 96

98.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 97

99.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 98

100.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 99

101.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 100

102.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 101

103.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 102

104.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 102

105.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 103

106.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 104

107.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 105

108.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 106

109.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 107

110.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 108

111.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch - Chap 109

112.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 110

113.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 111

114.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 112 [24/4/2020]

115.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 113 [24/4/2020]

116.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 114 [24/4/2020]

117.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 115 [25/4/2020]

118.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 116 [25/4/2020]

119.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 117 [25/4/2020]

120.Độc Nhất Sủng Ái Của Thủ Tịch – Chap 118 [26/4/2020]

Truyện mới cập nhật