Danh Môn Chí Ái

Description:
Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”
Newest Chapters
Chapters List

1.Danh Môn Chí Ái - Chapter 1

2.Danh Môn Chí Ái - Chapter 2.1

3.Danh Môn Chí Ái - Chapter 2.2

4.Danh Môn Chí Ái - Chapter 3.1

5.Danh Môn Chí Ái - Chapter 3.2

6.Danh Môn Chí Ái - Chapter 4.1

7.Danh Môn Chí Ái - Chapter 4.2

8.Danh Môn Chí Ái - Chapter 5.1

9.Danh Môn Chí Ái - Chapter 5.2

10.Danh Môn Chí Ái - Chapter 6.1

11.Danh Môn Chí Ái - Chapter 6.2

12.Danh Môn Chí Ái - Chapter 7.1

13.Danh Môn Chí Ái - Chapter 7.2

14.Danh Môn Chí Ái - Chapter 8.1

15.Danh Môn Chí Ái - Chapter 8.2

16.Danh Môn Chí Ái - Chapter 9.1

17.Danh Môn Chí Ái - Chapter 9.2

18.Danh Môn Chí Ái - Chapter 10.1

19.Danh Môn Chí Ái - Chapter 10.2

20.Danh Môn Chí Ái - Chapter 11.1

21.Danh Môn Chí Ái - Chapter 11.2

22.Danh Môn Chí Ái - Chapter 12.1

23.Danh Môn Chí Ái - Chapter 12.2

24.Danh Môn Chí Ái - Chapter 13.1

25.Danh Môn Chí Ái - Chapter 13.2

26.Danh Môn Chí Ái - Chapter 14.1

27.Danh Môn Chí Ái - Chapter 14.2

28.Danh Môn Chí Ái - Chapter 15.1

29.Danh Môn Chí Ái - Chapter 15.2

30.Danh Môn Chí Ái - Chapter 16.1

31.Danh Môn Chí Ái - Chapter 16.2

32.Danh Môn Chí Ái - Chapter 17.1

33.Danh Môn Chí Ái - Chapter 17.2

34.Danh Môn Chí Ái - Chapter 18.1

35.Danh Môn Chí Ái - Chapter 18.2

36.Danh Môn Chí Ái - Chapter 19.1

37.Danh Môn Chí Ái - Chapter 19.2

38.Danh Môn Chí Ái - Chapter 20.1

39.Danh Môn Chí Ái - Chapter 20.2

40.Danh Môn Chí Ái - Chapter 21.1

41.Danh Môn Chí Ái - Chapter 21.2

42.Danh Môn Chí Ái - Chapter 22.1

43.Danh Môn Chí Ái - Chapter 22.2

44.Danh Môn Chí Ái - Chapter 23.1

45.Danh Môn Chí Ái - Chapter 23.2

46.Danh Môn Chí Ái - Chapter 24.1

47.Danh Môn Chí Ái - Chapter 24.2

48.Danh Môn Chí Ái - Chapter 25.1

49.Danh Môn Chí Ái - Chapter 25.2

50.Danh Môn Chí Ái - Chapter 26.1

51.Danh Môn Chí Ái - Chapter 26.2

52.Danh Môn Chí Ái - Chapter 27.1

53.Danh Môn Chí Ái - Chapter 27.2

54.Danh Môn Chí Ái - Chapter 28.1

55.Danh Môn Chí Ái - Chapter 28.2

56.Danh Môn Chí Ái - Chapter 29.1

57.Danh Môn Chí Ái - Chapter 29.2

58.Danh Môn Chí Ái - Chapter 30.1

59.Danh Môn Chí Ái - Chapter 30.2

60.Danh Môn Chí Ái - Chapter 31.1

61.Danh Môn Chí Ái - Chapter 31.2

62.Danh Môn Chí Ái - Chapter 32.1

63.Danh Môn Chí Ái - Chapter 32.2

64.Danh Môn Chí Ái - Chapter 33.1

65.Danh Môn Chí Ái - Chapter 33.2

66.Danh Môn Chí Ái - Chapter 34.1

67.Danh Môn Chí Ái - Chapter 34.2

68.Danh Môn Chí Ái - Chapter 35.1

69.Danh Môn Chí Ái - Chapter 35.2

70.Danh Môn Chí Ái - Chapter 36.1

71.Danh Môn Chí Ái - Chapter 36.2

72.Danh Môn Chí Ái - Chapter 37.1

73.Danh Môn Chí Ái - Chapter 37.2

74.Danh Môn Chí Ái - Chapter 38.1

75.Danh Môn Chí Ái - Chapter 38.2

76.Danh Môn Chí Ái - Chapter 39.1

77.Danh Môn Chí Ái - Chapter 39.2

78.Danh Môn Chí Ái - Chapter 40.1

79.Danh Môn Chí Ái - Chapter 40.2

80.Danh Môn Chí Ái - Chapter 41.1

81.Danh Môn Chí Ái - Chapter 41.2

82.Danh Môn Chí Ái - Chapter 42.1

83.Danh Môn Chí Ái - Chapter 42.2

84.Danh Môn Chí Ái - Chapter 43.1

85.Danh Môn Chí Ái - Chapter 43.2

86.Danh Môn Chí Ái - Chapter 44.1

87.Danh Môn Chí Ái - Chapter 44.2

88.Danh Môn Chí Ái - Chapter 45.1

89.Danh Môn Chí Ái - Chapter 45.2

90.Danh Môn Chí Ái - Chapter 46.1

91.Danh Môn Chí Ái - Chapter 46.2

92.Danh Môn Chí Ái - Chapter 47.1

93.Danh Môn Chí Ái - Chapter 47.2

94.Danh Môn Chí Ái - Chapter 48

95.Danh Môn Chí Ái - Chap 49

96.Danh Môn Chí Ái - Chap 50.1

97.Danh Môn Chí Ái - Chap 50.2

98.Danh Môn Chí Ái - Chap 51.1

99.Danh Môn Chí Ái - Chap 51.2

100.Danh Môn Chí Ái - Chap 52.1

101.Danh Môn Chí Ái - Chap 52.2

102.Danh Môn Chí Ái - Chap 53.1

103.Danh Môn Chí Ái - Chap 53.2

104.Danh Môn Chí Ái - Chap 54.1

105.Danh Môn Chí Ái - Chap 54.2

106.Danh Môn Chí Ái - Chap 55.1

107.Danh Môn Chí Ái - Chap 55.2

108.Danh Môn Chí Ái - Chap 56.1

109.Danh Môn Chí Ái - Chap 56.2

110.Danh môn chí ái - Chap 57.1

111.Danh môn chí ái - Chap 57.2

112.Danh môn chí ái - Chap 58.1

113.Danh môn chí ái - Chap 58.2

114.Danh môn chí ái - Chap 59.1

115.Danh môn chí ái - Chap 59.2

116.Danh Môn Chí Ái - Chap 60

117.Danh Môn Chí Ái - Chap 61

118.Danh Môn Chí Ái - Chap 62

119.Danh Môn Chí Ái - Chap 63

120.Danh môn chí ái - Chap 64

Truyện mới cập nhật