Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế

Description:
Một buổi tiệc hào môn được thiết kế tỉ mỉ, chồng chưa cưới một gối quỳ xuống cầu hôn em gái cô, cô bị tước đoạt quyền kế thừa, biến thành lợi thế của đám hỏi tịch gia, mở đường vào miệng cọp. Trái tim cô ấy băng giá sắt thép, một dao xuyên thủng qua, chôn vùi tất cả ân tình, trong nháy mắt tìm tới anh ta-Mộ Dục Trần, khiêm tốn lạnh lùng, quyền lực nhất cả thiên hạ ở thành phố z này, là người nắm quyền cả tập đoàn Thịnh thế. Cô nói rằng Mộ Dục Thần, chúng ta kết hôn được không?
Newest Chapters
Chapters List

1.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 0

2.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 1

3.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 2

4.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 3

5.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 4

6.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 5

7.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 6

8.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 7

9.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 8

10.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 9

11.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 10

12.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 11

13.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 12

14.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 13

15.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 14

16.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 15

17.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 16

18.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 17

19.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 18

20.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 19

21.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 20

22.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 21

23.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 22

24.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 23

25.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 24

26.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 25

27.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 26

28.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 27

29.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 28

30.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 29

31.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 30

32.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 31

33.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 32

34.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 33

35.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 34

36.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 35

37.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 36

38.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 37

39.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 38

40.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 39

41.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 40

42.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 41

43.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 42

44.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 43

45.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 44

46.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 45

47.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 46

48.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 47

49.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 48

50.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 49

51.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 50

52.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 51

53.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 52

54.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 53

55.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 54

56.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 55

57.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 56

58.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 57

59.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 58

60.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 59

61.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 60

62.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 61

63.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 62

64.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 63

65.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 64

66.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 65

67.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 66

68.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 67

69.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 68

70.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 69

71.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 70

72.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 71

73.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 72

74.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 73

75.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 74

76.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 75

77.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 76

78.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 77

79.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 78

80.Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế - Chapter 79

Truyện mới cập nhật