Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương

Description:
Thân là người đứng đầu thái y viện, cuộc sống của ta khá là thoải mái. Nhưng mà, một ngày nọ, một đạo thánh chỉ từ trên trời rơi xuống. Cái gì, bệ hạ muốn lập ta làm phi? Đây đây đây….. thật sự là không có nhầm lẫn gì chứ? Bệ hạ, nhưng mà ta là thân nam tử đó! Trừ phi, bệ hạ đã biết bí mật của ta, xin bệ hạ đừng có mà quấy rối ta!
Newest Chapters
Chapters List

1.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 1

2.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 2

3.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 3

4.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 4

5.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 5

6.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 6

7.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 7

8.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 8

9.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 9

10.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 10

11.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 11

12.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 12

13.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 13

14.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 14

15.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 15

16.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 16

17.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 17

18.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 18

19.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 19

20.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 20

21.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 21

22.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 22

23.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 23

24.Bệ hạ tại thượng, phụng mệnh long dương - Chapter 24

Truyện mới cập nhật