Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh

Description:
Ta là một con thiên nga đen ở hồ thiên nga nước Anh, ta khác với những con thiên nga khác, ta có thể biến thành hình người. Có một lần ta thò đầu ra khỏi hồ thì có một chiếc nhẫn đã ném vào ta, vì chiếc nhẫn này mà ta gặp phải một tên ái nam ái nữ, đến khi ta hiểu rõ thân phận của hắn thì ta lại bái hắn làm sư phụ, rồi không hiểu sao lại trở thành bạn gái thứ 100 của hắn !
Newest Chapters
Chapters List

1.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 0

2.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 1

3.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 2

4.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 3

5.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 4

6.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 5

7.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 6

8.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 7

9.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 8

10.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 9

11.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 10

12.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 11

13.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 12

14.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 13

15.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 14

16.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 15

17.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 16

18.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 17

19.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 18

20.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 19

21.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 20

22.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 21

23.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 22

24.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 23

25.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 24

26.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 25

27.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 26

28.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 27

29.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 28

30.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 29

31.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 30

32.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 31

33.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 32

34.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 33

35.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 34

36.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 35

37.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 36

38.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 37

39.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 38

40.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 39

41.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 40

42.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 41

43.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 42

44.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 43

45.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 44

46.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 45

47.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 46

48.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 47

49.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 48

50.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 49

51.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 50

52.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 51

53.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 52

54.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 53

55.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 54

56.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 55

57.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 56

58.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 57

59.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 58

60.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 59

61.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 60

62.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 61

63.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 62

64.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 63

65.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 64

66.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 65

67.Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh - Chapter 66

Truyện mới cập nhật