Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Description:
Mười năm yêu đơn phương, Bạc Hoan dùng thời gian một nửa đời mình để theo đuổi người con trai tên Sở Trạch. Những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô khiến cô không thể tự thoát ra được. Nhưng, mỗi một lần tỏ tình Bạc Hoan nhận lấy chỉ đều là sự từ chối lạnh nhạt. Đợi đến khi cô quyết tâm sẽ không làm phiền nữa, Sở Trạch mới nhận ra, cuộc sống của hắn không có sự tồn tại của nha đầu kia lại thiếu sức sống đến như vậy. Lấy hết dũng khí, bác sỹ Sở quyết định sẽ cố gắng hết sức để cưng chiều, cố gắng hết sức để yêu một lần.
Newest Chapters
Chapters List

1.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 0

2.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 1

3.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 2

4.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 3

5.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 4

6.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 5

7.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 6

8.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 7

9.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 8

10.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 9

11.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 10

12.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 11

13.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 12

14.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 13

15.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 14

16.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 15

17.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 16

18.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 17

19.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 18

20.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 19

21.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 20

22.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 21

23.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 22

24.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 23

25.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 24

26.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 25

27.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 26

28.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 26.5

29.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 27

30.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 28

31.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 29

32.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 30

33.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 31

34.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 32

35.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 33

36.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 34

37.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 35

38.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 36

39.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 37

40.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 38

41.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 39

42.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 40

43.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 41

44.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 42

45.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 43

46.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 44

47.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 45

48.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 46

49.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 47

50.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 48

51.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 49

52.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 50

53.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 51

54.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 52

55.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 53

56.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 54

57.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 55

58.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 56

59.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 57

60.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 58

61.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 59

62.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 60

63.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 61

64.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 62

65.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 63

66.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 64

67.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 65

68.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 66

69.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 67

70.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 68

71.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 69

72.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 70

73.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 71

74.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 72

75.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 73

76.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 74

77.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 75

78.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 76

79.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 77

80.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 78

81.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 79

82.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 80

83.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 81

84.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 82

85.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 83

86.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 84

87.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 85

88.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 86

89.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 87

90.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 88

91.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 89

92.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 90

93.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 91

94.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 92

95.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 93

96.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 94

97.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 95

98.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 96

99.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 97

100.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 98

101.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 99

102.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 100

103.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 101

104.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 102

105.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 103

106.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 104

107.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 105

108.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 106

109.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 107

110.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 108

111.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 109

112.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 110

113.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 111

114.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 112

115.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 113

116.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 114

117.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 115

118.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 116

119.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 117

120.Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu - Chapter 118

Truyện mới cập nhật