Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Description:
Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”
Newest Chapters
Chapters List

1.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 0

2.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 1

3.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 2

4.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 3

5.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 4

6.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 5

7.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 6

8.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 7

9.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 8

10.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 9

11.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 10

12.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 11

13.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 12

14.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 13

15.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 14

16.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 15

17.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 16

18.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 17

19.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 18

20.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 19

21.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 20

22.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 21

23.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 22

24.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 23

25.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 24

26.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 25

27.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 26

28.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 27

29.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 28

30.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 29

31.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 30

32.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 31

33.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 32

34.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 33

35.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 34

36.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 35

37.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 36

38.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 37

39.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 38

40.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 39

41.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 40

42.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 41

43.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 42

44.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 43

45.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 44

46.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 45

47.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 46

48.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 47

49.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 48

50.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 49

51.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 50

52.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 51

53.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 52

54.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 53

55.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 54

56.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 55

57.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 56

58.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 57

59.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 58

60.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 59

61.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 60

62.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 61

63.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 62

64.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 63

65.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 64

66.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 65

67.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 66

68.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 67

69.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 68

70.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 69

71.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 70

72.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 71

73.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 72

74.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 73

75.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 75

76.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 75

77.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 76

78.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 77

79.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 78

80.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 79

81.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 80

82.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 81

83.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 82

84.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 83

85.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 84

86.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 85

87.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 86

88.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 87

89.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 88

90.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 89

91.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 90

92.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 91

93.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 92

94.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 93

95.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 94

96.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 95

97.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 96

98.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 97

99.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 98

100.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 99

101.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 100

102.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 101

103.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 102

104.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 103

105.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 104

106.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 105

107.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 106

108.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 107

109.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 108

110.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 109

111.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 110

112.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 111

113.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 112

114.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 113

115.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 114

116.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 115

117.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 116

118.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 117

119.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 118

120.Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! - Chapter 119

Truyện mới cập nhật